Producció d'electricitat amb energia nuclear

Generació d'electricitat en una central nuclear.